Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren

  • -

Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren

Categorie : NIEUWS

Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen.

Verminderen van ervaren regeldruk
In het belang van het verminderen van regeldruk en het verbeteren van de kwaliteit van de indicatoren is in de medisch specialistische zorg een maximumkader van 1500 indicatoren afgesproken voor verslagjaar 2017 en 2018. Het tellen van aantallen indicatoren draagt echter maar voor een deel bij aan het in kaart brengen en verminderen van regeldruk. De ene indicator is qua belasting de andere niet: ziekenhuisadministraties verschillen van elkaar en bovendien hangen de ervaren lasten samen met het belang dat men aan een indicator hecht voor eigen gebruik.

Daarom hebben de samenwerkingspartners* afgesproken dat het Zorginstituut opdracht geeft tot een onderzoek dat zowel het aantal indicatoren als de ervaren lasten en opbrengsten van indicatoren meet. Hierbij gaat het specifiek om landelijk verplichte kwaliteitsinformatie die partijen in de zorg met elkaar hebben afgesproken aan te leveren aan het Zorginstituut. De resultaten van de meting worden gebruikt om te sturen op vermindering van de ervaren regeldruk. Vanaf verslagjaar 2018 zal deze meting in principe tweejaarlijks worden herhaald. Door deze herhaling is het mogelijk te volgen hoe de objectieve en ervaren lasten en opbrengsten zich ontwikkelen.

Niet belastende steekproef
De zorgprofessionals (medisch specialisten, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen) blijken zeer bereid om over de ervaren lasten en opbrengsten van transparantie actief mee te denken. Dat komt mede doordat het invullen van de monitor maar ongeveer 15 minuten bedraagt in de vorm van een digitale (online) vragenlijst. De monitor gaat uit van een beperkte steekproef van ca 200 zorgprofessionals, zodat een representatieve onderzoekspopulatie kan worden gevormd.

Resultaten
Uit de eerste resultaten blijkt dat het beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg belangrijk wordt gevonden en het volgens respondenten een toegevoegde waarde heeft om PROMs (Patient Reported Outcome Measures) te gebruiken in het gesprek met de cliënt/patiënt. Ook blijkt dat de parallelle gegevensuitvraag (met name door zorgverzekeraars) merkbaar is afgenomen.

*Samenwerkingspartners:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorginstituut Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Bron: www.zorginstituutnederland.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling